Ocenianie i ocena pracowników

Ocenianie i ocena pracowników

afkarnews

Co warto wiedzieć o ocenianiu pracowników? Jakich technik oceny można używać? Jaki jest tego wszystkiego cel? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Ocenianie pracowników – jest to wyrażanie opinii ustnej lub pisemnej na temat pracownika, jego potencjału, przydatności i efektywności pracy.

Ocena pracowników - nie jest ani oceną osób, ani też oceną moralną. Oceniane są zachowania, działania, skuteczność oraz formy zachowania.

System oceniania składa się z:

 • celów oceniania,
 • zasad oceniania,
 • kryteriów oceniania,
 • podmiotu oceniania (pracownik),
 • przedmiotu oceniania (praca),
 • technik oceniania,
 • częstotliwości oceniania.

Cele oceniania:

 • z punktu widzenia kierownictwa:
  • doskonalenie polityki płacowej i systemu motywacyjnego, ​​​​​​​
  • selekcja i dobór pracowników,
  • stałe zbieranie informacji o pracownikach,
  • racjonalizacja zakładowego systemu dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • z punktu widzenia pracownika:
  • informują o uzyskanych wynikach oceny pracy, wskazując na niedociągnięcia rozwojowe,
  • zaspokajają psychospołeczną potrzebę sprawiedliwej oceny pracy,
  • wskazują kierunki pożądanego rozwoju społeczno-zawodowego pracownika.

ocena
(fot. diez)

Przygotowując system oceniania należy wziąć pod uwagę kryteria:

 • kwalifikacyjne - wykształcenie, doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności, predyspozycje,
 • osobowościowe - kreatywność, odpowiedzialność, dynamizm działania, temperament, rzetelność, odporność na stres,
 • behawioralne - gotowość doskonalenia zawodowego, wytrwałość, lojalność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników,
 • efektywnościowe - ilość wykonanej pracy, jakość wykonanej pracy, terminowość wykonywanych zadań, efekty ekonomiczne, w tym: wielkość osiągniętego zysku na pracownika, wartość sprzedaży, koszty realizacji powierzonych zadań.

Do głównych technik oceniania zaliczyć należy:

 • ranking - szeregowanie pracowników według wybranych kryteriów od najlepszego do najgorszego. Mimo, że ta techinika jest prosta to powinna być stosowana tylko w przypadku podobnych zadań pracowników, w innym wypadku wyniki mogą być nieobiektywne.
 • technika wymuszonego rozkładu - próba wpasowania poszczególnych pracowników w rozkład normalny jakiegoś kryterium. Wymagane jest wtedy założenie reprezentatywności próby.
 • skale kwalifikacyjne - określenie natężenia cech pracownika za pomocą skal punktowych, słownych lub behawioralnych.
 • technika samooceny - pracownik może skomentować lub opisać własną ocenę.
 • technika wydarzeń krytycznych - systematyczne prowadzenie zapisów o porażkach i sukcesach pracownika. Po okresowym przeanalizowaniu powstaje na ich podstawie ocena.
 • arkusz oceny pracownika - informacje są zbierane za pomocą arkusza, a następnie za pomocą kluczy przeliczane na ocenę.
 • porównywanie parami - porównanie każdego pracownika z każdym, a następnie przyznawanie punktów tym, którzy w tym przypadku wygrywają. Wynikiem tego jest stworzenie listy rankingowej. Ta metoda jest jednak pracochłonna, gdyż z każdym nowym pracownikiem ilość relacji rośnie o liczbę dotychczasowych pracowników.
 • ocenianie przez określanie celów - zarządzanie przez cele w etapie oceny realizacji celów daje możliwość dokonania na tej podstawie również oceny pracownika. 
 • swobodny opis - opis dokonań i zachowań pracownika wykonywany przez kierownika. Ta technika dokładnie odzwierciedla jakość pracy pracownika, jednakże bardzo ograniczona jest możliwość porównań w czasie, jak i z innymi pracownikami.
 • portfolio personalne - grupowanie ocenianych pracowników w kategorie istotne ze strategicznego punktu widzenia. Analiza ta jest nanoszona na diagram przypominający macierz BCG. Dla każdej grupy przyjmuje się określone działania (szkolenia, awanse, zwolnienia, itp.).
Ekonomia - podstawowa wiedza Ekonomia - podstawowa wiedza

Czym tak naprawdę jest ekonomia? Na jakie działy można ją po...

Co warto wiedzieć o motywowaniu? Co warto wiedzieć o motywowani...

Jak motywować pracowników? Jakie środki motywowania można st...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!