Czym są aktywa obrotowe?

Czym są aktywa obrotowe?

blogaszat

Jak łatwo wytłumaczyć czym są aktywa obrotowe? W tym artykule znajdziecie na to odpowiedź.

Bilans składa się z aktywów trwałych i obrotowych oraz pasyw. Tym razem skupimy się na aktywach obrotowych.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotoweskładnikami majątku, które zgodnie z założeniami jednostki zostaną zamienione na środki pieniężne albo zostaną zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności (jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy). Ustawa o rachunkowości klasyfikuje aktywa obrotowe jako "zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę, o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które przyniosą jednostce w przyszłości ekonomiczne korzyści".

AO
(fot. aster)

Aktywa obrotowe można podzielić w następujący sposób:

I. Zapasy np. zapas materiałów, szafy przeznaczone do sprzedaży, opakowania, materiały podstawowe, artykuły chemiczne nabyte w celu odsprzedaży, produkcja w toku.

 1. Materiały.
 2. Półprodukty i produkty w toku.
 3. Produkty gotowe.
 4. Towary.

II. Należności krótkoterminowe np. rozrachunki z odbiorcami, należności od odbiorców, należności od pracowników, kwota nadpłaconego podatku dochodowego.

 1. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:
  • do 12 miesięcy,
  • powyżej 12 miesięcy.
 2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.
 3. Inne.

III. Inwestycje krótkoterminowe np. gotówkę w kasie, środki pieniężne w banku, akcje zakupione jako lokatę.

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:
  • udziały lub akcje,
  • inne papiery wartościowe,
  • udzielone pożyczki,
  • inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
  • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
   • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
   • inne środki pieniężne,
   • inne aktywa pieniężne.
 2. Inne inwestycje krótkoterminowe.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o aktywach obrotowych to polecamy obejrzeć poniższy film.

 

Co to jest FinTech Co to jest FinTech

Kilka słów, które wyjaśnią Ci, czym właściwie jest FinTech....

Jak zacząć przygodę z inwestowaniem Jak zacząć przygodę z inwestow...

Regularna praca od 8 do 16 dla wielu osób to nie jedyne źród...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!