Aktywa trwałe - czym są?

Aktywa trwałe - czym są?

lovato.arpega-communication

Co znajduje się w aktywach trwałych? W tym artykule znajdziecie na to odpowiedź.

Na początku wyjaśnijmy krótko: czym jest bilans?

Jest to obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Stanowi on zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa).

Aktywa trwałe

Aktywa można podzielić na dwie grupy: trwałe oraz obrotowe. Każde z nich dzieli się na mniejsze podgrupy.

Aktywami trwałymi zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rachunkowości są wszystkie aktywa, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych. Można inaczej powiedzieć, że są to aktywa trwałe, które cechuje długi okres użytkowania (powyżej 12 miesięcy).


(fot. portugalvilela)

Aktywa trwałe można podzielić w następujący sposób:

I. Wartości niematerialne i prawne np. program finansowo-księgowy, nabyte oprogramowanie komputerów, licencja na produkcję wyrobów gotowych

 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.
 2. Wartość firmy.
 3. Inne wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe 

 1. Środki trwałe np. samochód osobowy, maszyny produkcyjne, budynek administracyjny, hala produkcyjna.
  • Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego),
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • urządzenia techniczne i maszyny,
  • środki transportu,
  • inne środki trwałe.
 2. Środki trwałe w budowie np. magazyn w budowie.

III. Należności długoterminowe np. kwota należna od kontrahenta za sprzedaną nieruchomość (termin spłaty - 3 lata).

Nie ujmuje się w tej kategorii należności z tytułu dostaw i usług, nawet jeśli okres ich wymagalności jest dłuższy niż rok – zawsze będą one klasyfikowane jako należności krótkoterminowe

 1. Należności od jednostek powiązanych.
 2. Należności od pozostałych jednostek.

IV. Inwestycje długoterminowe np. obligacje państwowe (termin wykupu 2 lata), akcje zakupione w celu odsprzedaży.

 1. Nieruchomości.
 2. Wartości niematerialne i prawne.
 3. Długoterminowe aktywa finansowe.
  • Udziały lub akcje,
  • inne papiery wartościowe,
  • udzielone pożyczki,
  • inne długoterminowe aktywa finansowe.
 4. Inne inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o aktywach trwałych to polecamy obejrzeć poniższy film.

 

 

 

 

Pasywa - co warto wiedzieć? Pasywa - co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć o pasywach? W tym artykule znajdziecie kil...

Neo-banki przyszłością rynku finansowego? Neo-banki przyszłością rynku f...

Neobanking to zjawisko, które dopiero wchodzi do Polski. Czy...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!