Pasywa - co warto wiedzieć?

Pasywa - co warto wiedzieć?

ocenka-standart

Co warto wiedzieć o pasywach? W tym artykule znajdziecie kilka ważnych informacji.

Bilans to zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Warto wiedzieć, że aktywa i pasywa na koniec powinny się pokrywać, czyli wynosić po tyle samo. Tym razem skupimy się na pasywach.

Pasywa

Pasywa to źródło pochodzenia środków gospodarczych, czyli są to takie źródła finansowania, które wskazują na to kto wyposażył firmę w odpowiednie środki. Według Ustawy o rachunkowości pasywa mają być wymienione zgodnie ze stopniem wymagalności i podzielone na kapitał (fundusz) własny oraz zobowiązania. Pasywa w przedsiębiorstwie dzielą się na dwie podstawowe grupy:

 • kapital własny -  są kapitałami wniesionymi przez właścicieli spółki lub powstałymi w ramach prowadzonej przez spółkę działalności,
 • kapitał obcy -  cechuje się tym, że jest oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas określony, po terminie umowy musi być zwrócony.

pasywa
(fot. carnetsdeleconomie)

Pasywa można podzielić w następujący sposób:

A. Kapitał (fundusz) własny np. zysk, kapitał podstawowy, kapitał zakładowy,

I. Kapitał podstawowy.

II. Kapitał zapasowy.

III. Kapitał z aktualizacji wyceny.

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe.

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych.

VI. Zysk (strata) netto.

B. Zobowiązania np. rozrachunki z dostawcami (zoobowiązania), pozostałe rozrachunki z pracownikami

I. Zobowiązania długoterminowe np. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, kredyt bankowy o terminie spłaty do 24 miesięcy

 1. Kredyty i pożyczki.
 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
 3. Inne zobowiązania finansowe.
 4. Inne.

II. Zoobowiązania krótkoterminowe np. Fundusz Świadczeń Socjalnych, kredyt bankowy udzielony na zakup towarów, kwota naliczonych, a niezapłaconych podatków i składek ZUS.

 1. Kredyty i pożyczki.
 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
 3. Inne zobowiązania finansowe.
 4. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
  • do 12 miesięcy,
  • powyżej 12 miesięcy.
 5. Zobowiązania wekslowe.
 6. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.
 7. Z tytułu wynagrodzeń.
 8. Inne.
 9. Fundusze specjalne.
STARY SEKTOR FINANSOWY GARDZI CYFRYZACJĄ? TO SIĘ MOŻE ŹLE SKOŃCZYĆ! STARY SEKTOR FINANSOWY GARDZI...

Ostatnie 12 miesięcy pokazało, że technologia jest niezwykle...

Koronawirus zmienia naszą bankowość Koronawirus zmienia naszą bank...

Pandemia koronawirusa zmienia nie tylko naszą gospodarkę ale...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!